Redaktørundersøkelsen var utgangspunkt for debatt på høstmøtet 1. november. F.v. Kjersti Sortland (Stavanger Aftenblad), Kaja Mejlbo (Utdanning), Kim Riseth (Namdalsavisa), Janne Johannessen (DN), Siril Heyerdahl (NRK) og Lars Håkon Grønning (E24).

(Foto: Reidun Kjelling Nybø)

Redaktørundersøkelsen 2023: Økonomi er utfordring nummer en for redaktørene

17 prosent av ansvarlige redaktører har opplevd problematiske forsøk på påvirkning fra eierne. 35 prosent av redaktørene rapporterer om problematiske forsøk på påvirkning fra annonsører. Det viser den ferske undersøkelsen Redaktørliv 2023.

Undersøkelsen gir svar på en rekke spørsmål knyttet til lønn og arbeidsforhold, utfordringer i redaktørjobben, innflytelse på rammevilkår og forekomst av trusler mot redaksjonene.

Undersøkelsen er foretatt av Respons Analyse på oppdrag fra Norsk Redaktørforening. 234 av NRs drøyt 800 medlemmer svarte på undersøkelsen. Det gir en svarprosent rundt 30.

I snitt har redaktørene som svarte ti års fartstid som redaktør og 25 års fartstid i mediebransjen. Kvinneandelen blant de som har svart er på 37 prosent, hvilket er i tråd med kvinneandelen blant NRs medlemmer som er 36 prosent.

HER KAN DU LESE HELE RAPPORTEN

Her er noen av hovedfunnene: 

Forholdet til eiere og annonsører

 • 4 av 10 mener de i stor grad har innflytelse på rammevilkårene eierne legger for deres redaksjonelle virksomhet
 • 6 av 10 mener eierne har god kunnskap om Redaktørplakaten og medieansvarsloven
 • 17 prosent har opplevd problematiske forsøk på påvirkning fra eiere en eller flere ganger.
 • 35 prosent har opplevd problematiske forsøk på påvirkning fra annonsører. De som har opplevd det har typisk opplevd det mer enn én gang, og majoriteten sier det har skjedd i løpet av de siste 3 årene.

Utfordringer i jobben som redaktør

I undersøkelsen fikk redaktørene spørsmålet: «Hva vil du si er de tre største utfordringene du står i som redaktør høsten 2023?»

Her er de temaene som oppsummerer de vanligste svarene:

 • Økonomi
 • Digitalisering
 • Kunstig intelligens/manglende kompetanse
 • Hvordan nå de unge
 • Rekruttering
 • Tidspress
 • Frykt for fallende tillit
 • Frykt for å ikke nå ut til publikum

Det desidert hyppigste svaret her var knyttet til økonomi – f.eks. inntektsfall, kutt og ressursmangel.

Dobbeltroller og integritet

 • Kun 2 prosent  mener at de har utfordringer knyttet til potensielle interessekonflikter i den daglige utøvelsen av arbeidet som redaktør. 4 av 10 sier ikke i det hele tatt.
 • 3 av 10 mener at medarbeiderne i redaksjonen i liten grad er åpne og bevisste på utfordringer knyttet til dobbeltroller og bindinger. 

Trusler, trakassering og vold

 • 4 av 10 har opplevd trusler, trakassering eller vold mot redaksjonen i løpet av de siste tre årene. 2 av 10 har anmeldt dette.
 • De fleste anmeldte saker gjelder trusler. Over halvparten oppgir at anmeldelsen(e) ikke førte til at de ble reist tiltale
 • Under halvparten opplever at sakene i stor grad prioriteres av politiet. 2 av 10 sier de i liten grad blir prioritert.
 • 6 av 10 oppgir at redaksjonen har faste rutiner på håndtering av trusler, trakassering og vold. 

Lønn og arbeidsforhold

 • 44 prosent tjener 1 million eller mer i fast årslønn.
 • Ni av ti er ikke omfattet av en bonusordning.
 • Åtte prosent har avtale om sluttvederlag.
 • En av ti har avtale om retrettstilling
 • Fordelingen mellom tre og seks måneders oppsigelsestid er nokså jevn
 • De aller fleste har fem eller seks ukers ferie
 • 57 prosent er svært eller ganske fornøyde med sine lønns- og arbeidsvilkår.

NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø er ikke overrasket over at det er økonomiske utfordringer som preger hverdagen til mange av NRs medlemmer høsten 2023.

- Det stemmer med inntrykket vi har. I mange redaksjoner handler mye om kostnadskutt denne høsten. Våre medlemmer må gjøre vanskelige valg og i størst mulig grad forsøke å unngå at dette går utover den journalistiske kvaliteten. Det er svært krevende.

Et tall som bekymrer Nybø, er andelen redaktører som rapporterer om problematiske forsøk på påvirkning fra eieres side overfor redaktørene. I tilsvarende undersøkelser i 2022 og 2021 rapporterte 15 prosent av de ansvarlige redaktørene at de hadde opplevd dette. Tallet har økt til 17 prosent i denne undersøkelsen.

- Dette bryter med prinsippene i Redaktørplakaten og medieansvarsloven som sammen med Vær Varsom-plakaten utgjør hele grunnlaget for redaktørstyrte medier i Norge. Det er alvorlig at dette skjer, og vi må jobbe for økt bevissthet og økt kunnskap om prinsippene både blant våre medlemmer og blant eiere. I høst fyller Redaktørplakaten 70 år. Den beste måten å hedre plakaten på er å jobbe for at de følges og respekteres, ikke bare i festtalene, men i hverdagen, sier Nybø.