Advokat Halvor Manshaus (t.v), prosessfullmektig for Rettspraksis.no, og hans kollega, Jon Wessel-Aas, prosessfullmektig for Lovdata, fotografert under forhandlingene i Høyesterett. I dag er det Wessel-Aas som kan smile bredest. (Foto: Arne Jensen).

Rettspraksis tapte mot Lovdata

Høyesterett har forkastet anken fra Rettspraksis.no i saken mot Lovdata. 

Saken ble behandlet i Høyesterett for tre uker siden, og kjennelsen falt i går.  Høyesterett konkluderer med at det uttrekket av høyesterettsavgjørelser som Rettspraksis.no gjorde fra Lovdatas onlinedatabaser og en dvd fra 2005 var i strid med åndsverklovens enerett, det såkalte databasevernet. At tingretten avsa kjennelse om midlertidig forføyning, en kjennelse som ble stadfestet av lagmannsretten, er heller ikke i strid med Grunnlovens § 100 og Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 10 om ytringsfrihet (EMK art 10), i følge Høyesterett, som avga en enstemmig kjennelse. Det var Halvor Manshaus i advokatfirmaet Schjødt som førte saken for Rettspraksis.no, mens Jon Wessel-Aas hos advokatfirmaet Lund & Co har vært prosessfullmektig for Lovdata. 

Bakgrunnen for den rettslige striden er at etablererne av Rettspraksis.no, Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone, i to rettsinstanser har tapt mot Lovdata, i forbindelse med sistnevntes krav om midlertidig forføyning mot nettstedet. Lovdata har hele tiden ment at Rettspraksis.no sin publisering av rettsavgjørelser bryter med lov om opphavsrett til åndsverk, noe Lie og Ljone har vært uenige i.

Gjennom en såkalt midlertidig forføyning påla Oslo byfogdembete i september i fjor Rettspraksis.no å fjerne en rekke høyesterettsavgjørelser fra sitt nettsted. Avgjørelsene var hentet delvis fra en DVD utgitt av Lovdata og dels fra Lovdatas onlinedatabase. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening engasjerte seg i saken på grunn av dens prinsipielle sider,og gikk inn med et såkalt prosessuelt støtteskriv i forbindelse med anken til lagmannsretten.

- Tvisten berører spørsmål knyttet til den demokratiske infrastrukturen; om hvordan den enkelte borger skal kunne holde seg orientert om hvilke prinsipper og hvilken praksis rettsstaten bygger på. Det dreier seg om publisering og tilgjengeliggjøring av i utgangspunktet offentlig informasjon. Lovdatas historie og eksklusive avtaler gjør at de ikke kan sies å konkurrere på like vilkår som private, og at de derfor må finne seg i at informasjon fra Lovdata videreformidles, sa generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening det ble kjent at NR og NJ ville gå inn med støtte til Rettspraksis.no.

Lagmannsretten avviste anken, og sluttet seg langt på vei til Oslo byfogdembetes vurderinger. Lagmannsretten konkluderte med at det forelå såkalt sikringsgrunn og at vilkårene for midlertidig forføyning var tilstede. Når det gjelder Rettspraksis' interesser, sa retten at i og med at de ikke har et økonomisk motiv for publiseringen så "kan det ikke anses å ha stor betydning" om man "må vente med å eventuelt å kunne publisere de aktuelle avgjørelser" etter at et ordinært søksmål er gjennomført.

NR og NJ gikk inn med nytt støtteskriv i forbindelse med anken til Høyesterett. Nå har altså Lovdata fått med hold også der.

- Vi er naturligvis skuffet. Personlig mener jeg Høyesterett er svært summariske i sin vurdering av EMK artikkel 10 og jeg stusser over at man overhodet ikke har drøftet spørsmålet om Lovdatas reelle monopolsituasjon, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.