DNs sjefredaktør Amund Djuve. (Foto: NTB Scanpix)

Vant kildesak i Strasbourg

Dagens Næringsliv har vunnet frem med sin klage til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, etter at en DN-journalist i 2012 ble ilagt rettergangsbot for å ha nektet å bekrefte kilden i en sak. 

Nåværende digitalsjef Cecilie Langum Becker, som i 2011 var journalist i DN, skrev en artikkel om selskapet DNO, en artikkel som senere ble sentral i en senere etterforskning mot den investor i selskapet. Etter at tiltalte selv hevdet å være kilde for DN, påla Høyesterett Becker å vitne om dette, i strid med kildevernbestemmelsen i straffeprosessloven. "Etter mitt syn kan imidlertid ordlyden ikke tillegges avgjørende vekt", skrev førstevoterende blant annet. Det var imidlertid dissens 3-2 i Høyesterett. To av de fem dommerne mente det ikke var grunnlag for å pålegge Becker å oppgi kilden. Da selve straffesaken kom til Borgarting lagmannsrett i 2012, ila retten Becker en bot på 30.000 kroner, fordi hun nektet å etterkomme pålegget om å oppgi kilden og til tross for Høyesteretts kjennelse fra året før. DN valgte å sende saken til Strsbourg, som altså nå har konkludert med at det ikke var grunnlag for å pålegge Becker å vitne om hvem som var hennes kilder.

- En prinsipielt meget viktig kjennelse fra Strasbourg. Dersom vi begynner å flise opp kildevernet og gjøre det relativt og avhengige av mange omstendigheter, så vil det svekkes, og det vil fort føre til at flere blir skeptiske til å kontakte eller gi informasjon til mediene, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

Les mer her. Les Høyesteretts kjennelse fra 2011 her