Vil avvikle Kringkastingsrådet

Norsk Redaktørforening (NR) vil avvikle Kringkastingsrådet og heller erstatte dette med ordninger i NRKs egen regi. Det fremgår av NRs høringsuttalelse til endringer i kringkastingsloven.

"NRs prinsipielle syn er at Kringkastingsrådet bør avvikles i sin nåværende form. Rådet bryter etter vår mening med prinsippene i Redaktørplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media, hvor det er forutsatt at eierne ikke skal gripe inn i redaksjonens frie vurderinger og redaktørens suverene rett til å redigere sitt medium. Ikke i noe annet større, seriøst og etablert mediehus ville det blitt akseptert at regjering og storting skulle oppnevne et «redaksjonsråd» som skulle behandle klager fra publikum og evaluere den frie journalistikken", heter det i NRs høringsuttalelse. 

Som et alternativ lanserer NR tanken om at politikerne, gjennom NRK-plakaten, kan pålegge NRK "å sørge for et godt system for håndtering av klager og henvendelser fra publikum, inkludert ordninger som gir rom for innspill og debatt om NRKs programvirksomhet", skriver NR videre.

Også Norsk Journalistlag (NJ) tar til orde for å legge ned rådet.

Dersom man likevel skulle velge å opprettholde dagens ordning, så bør i det minste rådets mandat avgrenses, slik at man ikke behandler saker som naturlig hører inn under Pressens Faglige Utvalg (PFU). Det siste er også det sentrale temaet i Norsk Presseforbunds høringsuttalelse.