Vil utvide taushetsplikten

Norsk Redaktørforening protesterer mot et forslag fra det såkalte forvaltningslovutvalget om å utvide den lovbestemte taushetsplikten for forretningshemmeligheter.

Forslaget fremmes i en utredning om en helt ny forvaltningslov. I dag er det kun forhold som er «av konkurransemessig betydning» som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Forvaltningslovutvalget har foreslått at dette skal omfatte «drifts- eller forretningsmessige forhold som det er grunn til å verne om».

Om dette skriver NR i sin høringsuttalelse: «Utfordringen er imidlertid at utvalget synes å ville endre dagens rettstilstand, slik at langt flere typer opplysninger blir underlagt lovbestemt taushetsplikt. Dette vil gjøre det langt vanskeligere å avdekke korrupsjon, uheldige bindinger og inhabilitet og økonomisk kriminalitet dersom det blir vedtatt. Det vil for eksempel, i langt større grad enn i dag, bli anledning til å unnta ferdig fremforhandlede avtaler mellom det offentlige og private leverandører.»

Her er alle høringsuttalelsene.

Denne uken gikk også høringsfristen for den nye arkivloven ut. Norsk Presseforbund, og Norsk Redaktørforening har i en felles høringsuttalelse uttalt seg positivt om store deler av lovforslaget, men er skeptiske til forslaget om å ta journalføringsplikten ut av arkivloven og la journalføringen kun reguleres i offentleglova.

Sammen med NP og NJ har NR også avgitt høringsuttalelse til et forslag om endringer i taushetsplikt og opplysningsplikt for skatterådgivere.