Vår 2020

Det er to søknadsfrister som gjelder for tildeling av stipender fra NRs vederlagsfond i 2020: 10. desember 2019 og 1. juni 2020.

Hoveddelen av stipendmidlene for 2020 deles ut i forbindelse med hovedtildelingen. Styret holder imidlertid av en begrenset sum til utdeling i juni – primært med sikte på mediekonferanser i høsthalvåret.

Studiestipend for bruk i 2020

Norsk Redaktørforenings Vederlagsfond kan dele ut studiestipender til selvvalgte emner, av varierende størrelse, og opp til maksimum 30.000 kroner i 2020.  Du søker ved å oppgi følgende opplysninger som du sender pr epost til NR-sekretariatet. 

 • Navn:
 • Redaksjon:
 • Epost:
 • Studium/tema:
 • Arbeidsplan:
 • Tidsbruk:
 • Utgifter:
 • Finansiering:

Se også punkt A2 i retningslinjene. Det forutsettes at rapporter, prosjektoppgaver og annen skriftlig dokumentasjon gjøres tilgjengelig for andre interesserte og at dette kan publiseres på NRs nettsider. Se eksempler på rapporter her.

Regionale prosjekter og studieturer

NRs regionforeninger kan søke om støtte til ulike prosjekter og studieturer. Dette vil i første rekke gjelde tiltak som omtalt i punkt B1 og B2 i retningslinjene for tildeling.

Eget stipend for redaktører med ansvar for publisering av lyd og/eller levende bilder

Norsk Redaktørforenings vederlagsfond lyser også denne høsten ut et eget stipend for redaktører med ansvar for publisering av lyd og/eller levende bilder som kvalifiserer for medlemskap i Norsk Redaktørforening, og med følgende kriterier:

 • Stipendsøknaden skal inneholde en kort beskrivelse av prosjektet, hvorfor dette er faglig relevant og viktig for søkeren og hans/hennes redaksjon, en kort finansieringsplan og en beskrivelse av hvordan resultatene fra prosjektet er tenkt formidlet.
 • Det samlede stipendbeløpet er 120.000 kroner, som i utgangspunktet fordeles på seks stipender a kr 20.000. Det kan tildeles høyere beløp, men ikke mer enn kr 40.000 per søker.
 • Stipendene skal brukes til studier/prosjekter som kan bidra til utvikling og nyskaping av journalistisk formidling via lyd, bilder og video.
 • Søknadsfristen settes til 10. desember, og tildeling skjer i Vederlagsfondets styremøte i januar 2020.
 • Tildelte midler forutsettes brukt i samme kalenderår.

 Det forutsettes at rapporter, prosjektoppgaver og annen skriftlig dokumentasjon gjøres tilgjengelig for andre interesserte. Den som tildeles midler må ved avsluttet prosjekt utarbeide en kort rapport til Vederlagsfondets styre. Rapportene må kunne deles og publiseres fritt.

Stipend på inntil 10.000 kr til internasjonale konferanser

Som tidligere år har Vederlagsfondet som intensjon å dele ut et begrenset antall stipender på inntil 10.000 kroner som støtte til redaktører som vil delta på internasjonale mediekonferanser. Nedenfor nevner vi noen slike som arrangeres i 2020, men du kan også søke andre lignende arrangement. 

Du søker ved å oppgi følgende opplysninger som du sender pr epost til NR-sekretariatet. 

 • Navn:
 • Redaksjon:
 • Epost:
 • Konferanse:
 • Begrunnelse/nytte:
 • Utgifter:
 • Finansiering:

Se også punkt A3 i retningslinjene. For konferanser i høsthalvåret 2020, er søknadsfristen 1. juni.  

NB! Den som tildeles midler for å delta på internasjonale konferanser må senest en måned etter at konferansen er avsluttet utarbeide en kort rapport som sendes til Vederlagsfondets styre. Rapporten må kunne deles med NRs medlemmer og publiseres på NRs nettsider.  

Noen aktuelle konferanser for søknader om konferansestipender i 2020 (ikke uttømmende):

IPI World Congress. International Press Institute (IPI), som har rundt 50 medlemmer fra Norge, arrangerer neste års verdenskonferanse i New York 10.-12. september. Ole Kristian Bjellaanes, NTB, er leder av den norske avdeling av IPI, og er også medlem av det internasjonale styret. Les mer om IPI her.

World Editors Forum. WAN-IFRA (og World Editors Forum) arrangerer sin årlige konferanse i Zaragova, Spania 17.-19. juni 2020. Disse konferansene har lange tradisjoner og normalt god norsk deltakelse, både fra redaktør- og utgiverhold. 

CAR Conference, New Orleans, USA, 5.-8. mars. CAR-konferansen (Computer Assisted Reporting) arrangeres av IRE (Investigative Reporters and Editors) og Incar i USA og gir både innføring i og demonstrasjoner på avansert bruk av data og dataprogrammer til bruk i undersøkende journalistikk.  

South By Southwest (SXSW), Austin, Texas, USA, 13.-22. mars. SXSW er en ti dager lang festival/konferanse som arrangeres i Austin, Texas. Interaktiv-konferansen, som mediefolk flokker til,  har en rekke ulike spor - teknologi,  journalistikk, design,  ”intelligent future”, ”social impact”  osv. Oslo Redaktørforening arrangerte studietur til SXSW i 2019. Les rapportene derfra her.

NAB konferanse og messe for kringkasting/nye medier i Las Vegas, 18.-22. april. NAB Show i Las Vegas har vært arrangert i en årrekke, og er trolig verdens største konferanse og utstilling om digitale medier. Du får vite mer om årets arrangement her.

IRE-konferansen for undersøkende journalistikk, Maryland, USA, 18-21. juni. Den helt store konferansen for undersøkende journalistikk er den årlige IRE-konferansen i USA, der hele bevegelsen med ”hjelp til selvhjelp” blant journalister og redaktører startet. Både SKUP i Norge og andre lignende faglige konferanser er grunnlagt på inspirasjon og erfaringer fra IRE. 

Radiodays Europe,  Lisboa, Portugal, 29.-31. mars. Radioydays Europe er den store årlige europeiske konferansen som konsentrerer seg helt og fullt om radio. Den samler flere hundre deltakere fra både redaksjonell og kommersiell side.

FIPP – Network for global media, november- Den største globale magasinkonferansen trekker hvert år til seg flere hundre deltakere.

Digital Media Europe, Wien, Østerrike,  31. mars – 1.april. WAN-IFRAs årlige konferanse om og for digitale medier i Europa går av stabelen 31. mars – 1. april i Wien i Østerrike. Konferansen har ved flere anledninger hatt god norsk deltakelse. Les mer her.

Krav til stipendrapporter

Alle mottakere av individuelle stipender fra Vederlagsfondet må levere en rapport etter endt konferanse, prosjekt eller studium. Rapportene må kunne deles og publiseres fritt, det er derfor et poeng at du tenker over hva andre vil ha utbytte av å lese når du lager rapporten. Vederlagsfondets styre vedtok nye krav til stipendrapporter 18. september 2017. De som mottar stipend vil motta ytterligere informasjon om dette.