Søk støtte fra NRs vederlagsfond og skaff deg bedre faglig oversikt. 

(Foto: Tore Meek/NTB)

Få bedre oversikt - søk stipend!

Nå kan du søke stipend fra NRs vederlagsfond. Pga korona-pandemien åpner vederlagsfondet for stipendsøknader også til konferanser som arrangeres i Norge. Fristen for å søke er 10. desember.

NRs vederlagsfond gir støtte i følgende kategorier:

 • Studiestipend
 • Regionale prosjekter og studieturer
 • Nasjonale prosjekter og seminarer
 • Stipend for redaktører med ansvar for publisering av lyd og/eller levende bilder
 • Konferansestipend

Individuelle stipender fra NRs vederlagsfond kan søkes av medlemmer av Norsk Redaktørforening og av redaksjonelle ledere som fyller medlemskriteriene i NR. 

Under finner du informasjon om de ulike stipendkategoriene og hva søknaden skal inneholde:

Studiestipend for bruk i 2021. Norsk Redaktørforenings Vederlagsfond kan dele ut studiestipender til selvvalgte emner, av varierende størrelse, og opp til maksimum 30.000 kroner i 2021.  Fyll ut de opplysningene som listes opp under og send per epost til NR-sekretariatet. Se punkt A2 i retningslinjene for tildeling. 

Søknaden skal inneholde disse opplysningene:

 • Tema
 • Navn
 • Stilling
 • Redaksjon
 • Epost
 • Studium
 • Temaer
 • Nytte: På hvilken måte vil studiet være nyttig for meg som redaktør?
 • Arbeidsplan: Gjør rede for hvordan studiet rent praktisk er lagt opp.
 • Tidsbruk: Gjør rede for estimert tidsbruk og fremdrift.
 • Utgifter: Gjør rede for estimerte utgifter til studiet.
 • Finansiering: Gjør rede for planlagt finansiering

NB! Det er viktig å bruke tid på utfylling av søknaden, slik at den fremstår som mest mulig klar og tydelig for styret. Uklarheter og mangefull utfylling reduserer mulighetene for tildeling.

Det forutsettes at hver stipendmottaker senest en måned etter endt prosjekt lager en rapport beregnet for deling med NRs medlemmer og at rapporten og evt prosjektoppgaver og annen skriftlig dokumentasjon gjøres tilgjengelig for andre interesserte og at dette kan publiseres via nored.no.

Regionale prosjekter og studieturer. NRs regionforeninger kan søke om støtte til ulike prosjekter og studieturer. Dette vil i første rekke gjelde tiltak som omtalt i punkt B1 og B2 i veiledningen.

Eget stipend for redaktører med ansvar for publisering av lyd og/eller levende bilder.  Norsk Redaktørforenings vederlagsfond lyser også denne høsten ut et eget stipend for redaktører med ansvar for publisering av lyd og/eller levende bilder, som kvalifiserer for medlemskap i Norsk Redaktørforening, og med følgende kriterier:

 • Stipendsøknaden skal inneholde en kort beskrivelse av prosjektet, hvorfor dette er faglig relevant og viktig for søkeren og hans/hennes redaksjon, en kort finansieringsplan og en beskrivelse av hvordan resultatene fra prosjektet er tenkt formidlet.
 • Det samlede stipendbeløpet er 120.000 kroner, som i utgangspunktet fordeles på seks stipender a kr 20.000. Det kan tildeles høyere beløp, men ikke mer enn kr 40.000 per søker.
 • Stipendene skal brukes til studier/prosjekter som kan bidra til utvikling og nyskaping av journalistisk formidling via lyd, bilder og video.
 • Søknadsfristen settes til 10. desember, og tildeling skjer i Vederlagsfondets styremøte i januar 2021.
 • Tildelte midler forutsettes brukt i samme kalenderår.

Det forutsettes at hver stipendmottaker senest en måned etter endt prosjekt lager en rapport som deler kunnskap med andre redaktører og som kan deles og publiseres fritt.

Stipend på inntil 10.000 kr til konferanser. Som tidligere år har Vederlagsfondet som intensjon å dele ut et begrenset antall stipender på inntil 10.000 kroner som støtte til redaktører som vil delta på mediefaglige konferanser. Disse stipendene har tradisjonelt vært forbeholdt internasjonale konferanser. Gitt de spesielle vilkår som nå gjelder, vil styret i vederlagsfondet, for tildelingsåret 2021, også åpne for å gi støtte til deltakelse ved så vel rene digitale konferanser som nasjonale konferanser. Det er betydelig usikkerhet knyttet til de fleste av de årlige internasjonale mediekonferansene, og den enkelte må inntil videre følge med på de aktuelle organisasjonenes nettsider, og i NRs nyhetsbrev.

Fyll ut opplysningene som kreves og send til NR-sekretariatet.

Søknaden skal inneholde disse opplysningene:

 • Tema
 • Navn
 • Stilling
 • Redaksjon
 • Epost
 • Konferanse
 • Aktuelle temaer
 • Nytte: På hvilken måte vil denne konferansen være nyttig for deg som redaktør?
 • Utgifter: Gjør rede for estimerte utgifter til studiet.
 • Finansiering: Gjør rede for planlagt finansiering

For konferanser i høsthalvåret 2021, er søknadsfristen 1. juni.  Se punkt A3 i retningslinjene for tildeling.

NB! Den som tildeles midler for å delta på konferanser må senest en måned etter at konferansen er avsluttet utarbeide en kort rapport som sendes til Vederlagsfondets styre. Rapporten må kunne deles med NRs medlemmer og publiseres på nored.no.

Krav til stipendrapporter. Alle mottakere av individuelle stipender fra Vederlagsfondet må levere en rapport etter endt konferanse, prosjekt eller studium. Rapportene må kunne deles og publiseres fritt. Det er derfor et poeng at du tenker over hva andre vil ha utbytte av å lese når du lager rapporten. Her er eksempler på rapporter fra andre stipendmottakere.

Vederlagsfondets styre vedtok nye krav til stipendrapporter 18. september 2017. De som mottar stipend vil motta ytterligere informasjon om dette.

Har du spørsmål - ta kontakt med NR-sekretariatet.