Document-redaktør Hans Rustad (t.v) og styreleder i Norsk Redaktørforening, Hanna Relling Berg (t.h.)

(Foto: NTB)

Kritikk, men ikke formelle sanksjoner mot Hans Rustad

Styret i Norsk Redaktørforening har ikke funnet grunnlag for formelle sanksjoner overfor ansvarlig redaktør Hans Rustad, men retter i en uttalelse skarp kritikk mot Documents redaktør.

Her er uttalelsen fra styret i Norsk Redaktørforening, vedtatt på styremøtet 16. februar 2021:

Styret i Norsk Redaktørforening (NR) har i dag behandlet et notat fra foreningens generalsekretær hvor styret blir bedt om å vurdere medlemskapet til Documents ansvarlige redaktør Hans Rustad, i lys av ulike kommentarer Rustad har skrevet knyttet til det amerikanske valget. Styret er bedt om å vurdere disse kommentarene opp mot foreningens vedtekter.

Styret har grundig drøftet hva det vil si å opptre «åpenbart i strid med foreningens formål», og hva som må til for å aktivere eksklusjonsparagrafen i vedtektene (paragraf 8).

NR er ikke en fagforening, men en faglig forening for redaktørinstituttet; ideen om at den enkelte redaktør, på mest mulig fritt og uavhengig grunnlag, skal kunne treffe kompetente redaksjonelle valg, uten innblanding fra myndigheter, eiere, annonsører eller andre. Dette er da også foreningens viktigste arbeidsoppgave. Vurderingen av det enkelte medlems forhold til foreningen må dermed sees i lys av foreningens ideelle formål og ikke som et spørsmål om faglige rettigheter.

NR er en forening som skal fremme mediemangfold og meningsmangfold. Dette fremgår tydelig av foreningens vedtekter, og det er også dokumentert gjennom foreningens over 70 år lange sammenhengende arbeid for å påvirke lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter i retning av størst mulig informasjons- og ytringsfrihet.

Det er viktig å understreke at foreningen aldri har tatt hensyn til enkeltmedlemmers politiske ståsted eller uttrykte meninger ved vurdering av medlemssøknader eller andre spørsmål knyttet til den enkeltes medlemskap og forhold til foreningen.  NR opererer heller ikke med ulike grader av medlemskap eller ulike former for medlemskap. Alle medlemmer har de samme rettigheter og plikter og alle vil bli behandlet på de samme premisser av foreningens sekretariat og styre.

Samtidig er det ingen menneskerett å være medlem i Norsk Redaktørforening. Foreningen er et kollegium, hvor det forventes tilslutning til de overordnede prinsipper og formål som foreningen jobber for, slik disse er uttrykt i vedtektenes formålsparagraf og i kriteriene for medlemskap. Det innebærer selvsagt ikke at ikke medlemmer skal kunne kritisere så vel foreningen som andre medlemmer. Tvert imot, kritikk og debatt vil alltid være et gode, og i Vær Varsom-plakaten er sågar det å sette kritisk søkelys på medienes egen rolle inntatt som en forpliktelse.

I bunnen av foreningens faglige fundament ligger samtidig ideen om at redaktørkollegiet skal være et fellesskap med noen felles formål. Å rette generell kritikk mot mediene på utvalgte områder eller konkret kritikk mot enkeltmedier er en naturlig del av det offentlige, faglige ordskiftet. Vi ser da også stadig eksempler på dette. Noe annet er å diskreditere hele det kollegiet man selv er en del av, og – ikke minst – dersom man direkte eller indirekte i realiteten motarbeider foreningens formål.

Hans Rustad og Document.no har helt fra etableringen i 2003 vært svært kritisk til store deler av de norske, redaktørstyrte mediene – primært hva gjelder deres dekning av spørsmål knyttet til innvandring og integrering. Kritikken har vært både generell og spesifikk, og til tider svært skarp. Det er selvsagt helt legitimt, og det var da heller ikke til hinder for at Rustad ble tatt opp som medlem i Norsk Redaktørforening i 2018. 

Enkelte av de kommentarer Rustad har kommet med den siste tiden går imidlertid lenger. Direkte og indirekte stempler Rustad kollektivt norske redaktørstyrte medier, og dermed alle sine kolleger, som løgnere. Det er noe annet enn konkret faglig eller politisk kritikk, og det kan bidra til å bryte ned den tilliten til redaktørstyrte medier som Norsk Redaktørforening er opptatt av å bygge opp.

Vi tar sterk avstand fra denne typen karakteristikker og beskrivelser. De fremstår ikke som faglig funderte innspill i en kritisk tilnærming til norske mediers dekning av valget i USA, men som et forsøk på å stemple nærmest alle de norske nyhetsmediene som del av en konspirasjon. Uttalelsen utfordrer dermed også foreningens formål om å jobbe for gode rammevilkår for alle redaktørstyrte medier, og den bidrar til at det stilles spørsmål både i det offentlige rom og fra våre medlemmer ved hva som er Hans Rustads motivasjon for å være en del av det kollegiale fellesskap som vår forening representerer.

Isolert sett kan vi imidlertid ikke se at uttalelsene gir grunnlag for å aktivere sanksjonsbestemmelsene i vedtektenes paragraf 8. Vi kan heller ikke se at Rustad, slik det har blitt hevdet, har truet eller oppfordret til trusler eller vold mot journalister.

Samtidig vil styret understreke at de redaktørstyrte mediene, som NRs medlemmer representerer, er en del av demokratiets infrastruktur. NRs medlemmer og styre må kunne forvente at andre kolleger ikke systematisk går inn for å bryte ned medienes legitime og viktige rolle.

Når vi likevel mener at det i denne omgang ikke er grunnlag for formelle reaksjoner overfor Rustad, så har det også sammenheng med det vi innledningsvis understreket om mediemangfold og meningsmangfold. Det norske medielandskapet, og norsk samfunnsdebatt, er tjent med at flest mulig av de meninger som finnes i den norske befolkning får sin plass i det offentlige rom, også innenfor medier som har forpliktet seg på Redaktørplakaten. Det er selve ytringsfrihetens idé.

Oslo, 16. februar 2021 

For ytterligere kommentarer - kontakt:

Hanna Relling Berg, styreleder 91 33 39 22 - hrb@smp.no
Eirik Hoff Lysholm, nestleder 41 63 60 10 eirik.lysholm@dagsavisen.no