Kirurg Per Kristian Eide (t.v.) og advokat Per Danielsen i april 2017, i forbindelse med Oslo tingretts behandling av saken. (Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix)

Trippelseier til mediene

I løpet av to dager har mediene gått seirende ut av tre rettslige konfliktsaker, alle tre med advokat Per Danielsen som motpartens representant.

Tirsdag 12. november  frifant Borgarting lagmannsrett  TV 2 i søksmålet fra kirurg Per Kristian Eide. Dagen før ble avisen Raumnes frifunnet i Øvre Romerike tingrett i et søksmål fra en lokal drosjeeier. Samme dag avviste Høyesteretts ankeutvalg anken fra Eide i saken mot ANB og to redaktører. Dermed har advokat Per Danielsen på to dager gått på tre tap mot mediene.

I Oslo tingrett ble TV 2, redaktør Per Niklas Lysvåg og journalistene Jens Christian Nørve, Sophie Aaserud og Hanne Taalesen dømt til å betale Per Kristian Eide over 800.000 kroner i oppreisning før ærekrenkelser, etter en rekke kritiske reportasjer knytte til et hjerneforskningsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus. Eide ble også tilkjent 3,5 millioner i saksomkostninger. Oslo tingrett mente det "inntrykket" som TV 2 skapte ikke hadde tilstrekkelig dekning i de faktiske forhold. TV 2 anket saken til Borgarting lagmannsrett, som ser annerledes på det. 

Om mulig årsakssammenheng mellom inngrepet og de alvorlige konsekvensene for enkelte pasienter skriver retten: 

"Lagmannsretten vil bemerke at i den utstrekning det som foreligger i ettertid gir grunn til å så tvil om det foreligger faktisk årsakssammenheng mellom biopsiene og hjerneblødningene, har journalistene likevel på alle måter opptrådt aktsomt ved å formidle i desember 2012 at slik årsakssammenheng var på det rene. TV 2 hadde ingen grunn til å problematisere dette ytterligere."

Om påstanden om manglende informasjon om at vevsprøvene var knyttet til et annet inngrep skriver retten:

"Det er lagmannsrettens vurdering at kritikken mot Per Kristian Eide forsterkes på en unødvendig måte i de innslag der det ikke kommer (godt) frem at biopsien ble tatt samtidig med et annet nødvendig operativt inngrep. Men slik lagmannsretten ser det, endrer ikke det som var TV 2s hovedpoeng, og som en alminnelig TV-titter/leser vil ha oppfattet, at den enkelte pasienten ikke hadde nytte av vevsprøvetakingen og derfor var «kun til forskning»."

Om beskrivelsen av helsetilstanden til to av pasientene som fikk alvorlige komplikasjoner, og døde en tid etter:

"Etter lagmannsrettens syn hadde TV 2 et forsvarlig forankring i faktum til ikke å fremstille Storo og Stokkan som svært alvorlig syke før vevsprøven ble tatt."

Om beskrivelsen av hva pasientene visste på forhånd:

"TV 2 hadde på denne bakgrunn god dekning for (...) at biopsier ble tatt uten at pasientene/pårørende på forhånd hadde fått tilstrekkelig informasjon om risikoen for hjerneskade før de samtykket til biopsien."

Lagmannsretten understreker at "TV 2s nyhetsdekning lå således i kjerneområdet for hva som er vernet av ytringsfriheten. EMD har gjentatte ganger understreket betydningen av pressens rolle i et demokratisk samfunn, og at pressen ikke pålegges unødige skranker i sin rolle som «public watchdog»."  Selv om retten også har enkelte kritiske merknader til TV 2s reportasjer konkluderer retten slik:

"Ut fra en bred helhetlig vurdering er det lagmannsrettens syn at de sistnevnte kritiske bemerkninger ikke kan være avgjørende i rettsstridsvurderingen, når disse særlig veies opp mot sakens allmenne interesse og den forankring TV 2s fremstilling hadde i faktum."

Per Kristian Eide må også dekke TV 2s saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten. De beløper seg totalt til drøyt 6,5 millioner kroner. Det er advokatene Vidar Strømme og Sigurd Holter Torp fra advokatfirmaet Schjødt som har ført saken for TV 2, mens advokat Per Danielsen representerer Per Kristian Eide.

Her kan du lese hele kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Eide har dermed ikke vunnet frem med noen av sine opprinnelige søksmål. Sakene mot VG, Aftenposten og Bergens Tidende er forlikt, sakene mot ANB og Amedia er avvist (kjennelsen er anket til Høyesterett) og saken mot NTB er foreløpig ikke tatt videre fra forliksrådet. Nå er altså saken mot TV 2 tapt i lagmannsretten, men kan ankes til Høyesterett. 

Høyesterett avviste anke

Mandag ble det klart at Høyesteretts ankeutvalg nekter å fremme anken Eide har innlevert i saken mot Avisenes Nyhetsbyrå og redaktørene Hallgeir Westrum (tidligere) og Kjell Werner (nåværende). Lagmannsretten mente, i likhet med tingretten, at kravene var foreldet, og at det ikke kunne legges til grunn at fristene begynte å løpe på nytt hver gang noen leste de publiserte artiklene på internett. 

Seier også for avisen Raumnes

Dagen før dommen i TV 2s sak, falt det dom i Øvre Romerike, i en ærekrenkelsessak anlagt av en lokal drosjeeier mot avisen Raumnes. Saken handlet om en strid rundt kjørerute for en skoleelev, og hvorvidt det ble kjørt en unødig lang vei. Drosjeeieren mente seg ærekrenket av Raumnes omtale og fremholdt dessuten at vedkommende hadde gjort det klart at hun ikke ville bli sitert. 

Tingretten var imidlertid klar på at utsagnene ikke tilfredsstilte kravene til ærekrenkelser i skadeerstatningsloven:

"Samlet sett, er retten kommet til det tolkningsresultatet at artikkelserien i Raumnes som sto på trykk fra 26. september 2017 til 14. november 2017, ikke retter beskyldninger (...) om klanderverdige forhold i en slik grad at de objektivt sett er egnet til å krenke hennes ærefølelse eller omdømme. (...) Retten har ikke vært i tvil om tolkningsresultatet, og når det objektiv sett ikke foreligger en ærekrenkelse (...) finner retten ikke grunn til å gå inn på spørsmålene om det er utvist uaktsomhet, eller spørsmålet om rettsstrid".

Advokat Jon Wessel-Aas representerte Raumnes, mens advokat Per Danielsen representerte drosjeeieren. Det er ikke klart hvorvidt kjennelsen vil bli anket. 

Her kan du lese hele dommen.

Artikkelen er publisert første gang 12.11.2019, og oppdatert 14.11.2019.